Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1. INDELIJN Eerstelijns Praktijkmanagement: opdrachtnemer

1.1.2. opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft

1.1.3. partijen: INDELIJN Praktijkmanagement en de opdrachtgever

1.1.4. overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Offertes/totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De door INDELIJN Praktijkmanagement gemaakte offertes zijn vrijblijvend; tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. INDELIJN Praktijkmanagement is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 30 dagen worden bevestigd.

3.2 Opdrachtgever verklaart zich door middel van de in 3.1 genoemde aanvaarding akkoord met de inhoud van de offerte en met het feit dat de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

3.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Uitvoering werkzaamheden

4.1 INDELIJN Praktijkmanagement bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar houdt zoveel mogelijk rekening met de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd.

5. Duur van de overeenkomst en (tussentijdse) beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een kalendermaand, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

5.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst en na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft aan zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

5.4 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn voorts gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt en/of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard danwel tot liquidatie overgaat.

6. Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Verder kunnen partijen onderling met beider schriftelijke instemming overeenkomen dat de opdracht tussentijds beëindigd wordt. Bij tussentijdse beëindiging behoudt INDELIJN Praktijkmanagement recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever ontvangt de voorlopige resultaten van de werkzaamheden.

7. Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INDELIJN Praktijkmanagement is het de opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van INDELIJN Praktijkmanagement, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de inhoud van de hiervoor bedoelde stukken kennis kunnen nemen.

7.3 INDELIJN Praktijkmanagement zal haar verplichtingen op grond van dit artikel evenzo aan door haar ingeschakelde derden opleggen.

8. Intellectuele eigendom

8.1 Alle modellen, technieken, methoden, waaronder ook software, die INDELIJN Praktijkmanagement gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in de resultaten zijn opgenomen, blijven het eigendom van INDELIJN Praktijkmanagement. Openbaarmaking mag alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van INDELIJN Praktijkmanagement.

9. Tarieven en kosten

9.1 Opdrachtgever is verplicht om aan opdrachtnemer het overeengekomen tarief en kosten te betalen. Het tarief en kosten voor eventuele kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

9.2 In de offerte wordt aangegeven of de secretariaatskosten, administratiekosten, reis- en verblijfkosten en overige opdrachtgebonden kosten inbegrepen zijn. Voorzover deze kosten niet inbegrepen zijn, worden deze apart berekend. Tenzij anders aangegeven in de offerte worden reisuren niet gedeclareerd.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij anders overeengekomen wordt de vergoeding voor de werkzaamheden maandelijks door INDELIJN Praktijkmanagement gefactureerd.

10.2 De factuur dient binnen 30 dagen betaald te worden. Indien niet tijdig tot betaling wordt overgegaan is opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is de geldende toepasselijke wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening.

10.3 Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor het incasseren van de gefactureerde bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever en bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,00.

10.4 INDELIJN Praktijkmanagement is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Bij een zorgvuldige en deskundige uitvoering van de opdracht kan de opdrachtgever INDELIJN Praktijkmanagement niet aansprakelijk stellen voor eventuele fouten. Bij tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht door het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap, waarop gezien de inhoud en aard van de opdracht had mogen worden vertrouwd, kan INDELIJN Praktijkmanagement aansprakelijk worden gesteld.

11.2 Iedere aansprakelijkheid van INDELIJN Praktijkmanagement voor eventuele door opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade die het gevolg is van of zou kunnen zijn van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

12. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.

12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

13. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.