Betaaltitel

Er komt per 2018 een nieuwe bekostiging om samenwerking in de eerstelijnszorg te stimuleren. Zorgverzekeraars, huisartsenorganisaties en het ministerie van VWS hebben daarover een akkoord bereikt. Vanaf 2018 komen er 4 betaaltitels voor praktijkmanagement, wijkmanagement, ondersteuning ketenzorg en regiomanagement. Ook kleine samenwerkingsverbanden van huisartsen komen nu in aanmerking voor ondersteuning.


In het onderhandelaarsakkoord eerste lijn 2014 – 2017 was afgesproken om de organisatiegraad in de eerste lijn te versterken, als noodzakelijke voorwaarde om de ambities uit het akkoord te kunnen realiseren en als alternatief voor de zogeheten GEZ-financiering. Nu er overeenstemming is over bekostiging hiervoor, gaat de NZa nieuwe betaaltitels maken voor de contracten vanaf 2018.

De LHV is akkoord gegaan met de nieuwe bekostiging onder voorwaarde dat er ook daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in organisatie & infrastructuur; het gaat tenslotte niet om een herverdeling van bestaande gelden. Er moet ruimte komen voor lokaal maatwerk in de bekostiging voor samenwerking en praktijkmanagement moet zo spoedig mogelijk een plek krijgen in segment 1 van bekostiging van de huisartsenzorg. Ook vindt de LHV dat flexibel moet worden omgegaan met de normen voor de omvang van een samenwerkingsverband en de nieuwe betaaltitels mogen niet leiden tot een toename van de administratieve lasten voor huisartsen.

De komende jaren gaat de LHV samen met InEen en een afvaardiging van de zorgverzekeraars de uitwerking van de gemaakte afspraken monitoren.


Bron: LHV